Όροι Χρήσης Ιστοτόπου “Landea.gr”

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου «www.landea.gr» (εφεξής «site») που παρέχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» (εφεξής «η εταιρεία»). Ειδικότερα, μέσω του site παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα αναζήτησης ακινήτων τα οποία έχουν αναρτηθεί προς πλειστηριασμό (εφεξής η «υπηρεσία»). Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στο site συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Περιγραφή Υπηρεσίας και Χρήση

Μέσω της υπηρεσίας o χρήστης μπορεί να αναζητήσει ακίνητα στην Ελλάδα για τα οποία έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός με χρήση των κριτηρίων αναζήτησης που εμφανίζονται στο site. Από τη λίστα ακινήτων που πληροί τα κριτήρια αναζήτησής του, ο χρήστης δύναται να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες για αυτά, όπως θέση στον χάρτη, περιγραφή του ακινήτου, φωτογραφίες, καθώς και να οδηγηθεί μέσω συνδέσμου στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμών (eauction.gr)για τα ακίνητα που τον ενδιαφέρουν. Τα κριτήρια αναζήτησης και η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να αλλάζει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης του χρήστη, συνέπεια αυτής της αλλαγής. Παράλληλα, οι χρήστες που επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο τους, ένα έγκυρο email και κωδικό χρήστη. Εναλλακτικά, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν μέσω λογαριασμού facebook ή google. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν, καθώς και να λαμβάνουν email για πιθανές αλλαγές στα ακίνητα που έχουν αποθηκεύσει, είτε να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την ανάρτηση νέων ακινήτων παρόμοια με αυτά τα οποία έχουν ήδη αποθηκεύσει στο λογαριασμό τους. Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης επιτρέπεται να κάνει ορισμένο αριθμό αναζητήσεων ανά ημέρα, ο οποίος ανέρχεται στις πενήντα (50). Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τη δυνατότητα να αποκλείει την πρόσβαση στο site κάποιου χρήστη, ο οποίος προβαίνει σε ενέργειες αντιβαίνουσες στους παρόντες όρους, χωρίς προειδοποίηση και για όσο διάστημα συνεχίζει να υφίσταται η παραβίαση.

3. Υποχρεώσεις Χρηστών

Η χρήση της υπηρεσίας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Ο χρήστης οφείλει να προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μόνο προς το σκοπό που ορίζεται στους παρόντες όρους, σύμφωνα με την καλή πίστη, αποδεχόμενος ότι το περιεχόμενο του site έχει μόνον πληροφοριακό σκοπό. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή πληροφορίας που αντλείται από το site γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες η χρήση οποιωνδήποτε τεχνικών μέσων για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων του site, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Επιπλέον, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του προσωπικού του εξοπλισμού και λογισμικού από ιούς. Επιπρόσθετα, ο χρήστης υποχρεούται κατά την εγγραφή του να δηλώσει τα ορθά στοιχεία για τον εαυτό του και σε καμία περίπτωση δεν θα υποδύεται τρίτο πρόσωπο ή θα καταχωρεί λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό του. Τα στοιχεία πρόσβασης στην υπηρεσία είναι προσωπικά και ο χρήστης οφείλει να τα διατηρεί πάντοτε εμπιστευτικά. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα στο site, σε περίπτωση αλλαγής προσωπικών στοιχείων, τα νέα ορθά στοιχεία προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και αληθή.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στον διαδικτυακό τόπο, προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων της εταιρείας ή τρίτων. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην εταιρεία είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή στους σχετικούς χάρτες.

5. Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα ή πληρότητα των πληροφοριών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποφάσεις των χρηστών που βασίζονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού. Το περιεχόμενο του site δεν αποτελεί συμβουλευτικό υλικό, ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για την αρτιότητα, εγκυρότητα ή καταλληλότητα του σκοπού οποιουδήποτε υλικού περιλαμβάνεται σε αυτό. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η εταιρεία, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του διαδικτύου ή του site, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τέτοια μέτρα καθώς και ότι μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας ή/και των πληροφοριών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιοδήποτε χρήστη συνέπεια της χρήσης των προσωπικών του κωδικών από τρίτο πρόσωπο και σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ενέργεια στο site εμφανίζεται να έχει γίνει με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του χρήστη τεκμαίρεται ότι έχει γίνει από τον ίδιο.

6. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Το site μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται ότι η εταιρεία υποστηρίζει αυτές τις ιστοσελίδες, είτε προωθεί εμπορικά το περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους θα πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από την ιστοσελίδα της εταιρείας και ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο στις ιστοσελίδες τρίτων. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για το περιεχόμενό των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών που ο χρήστης παρέχει κατά την επίσκεψη του σε αυτές, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί. Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. Ο χρήστης θα πρέπει να ενεργεί με προσοχή και να ενημερώνεται για την πολιτική τήρησης του απορρήτου και τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεται. Ενδέχεται στο site να αναρτώνται διαφημίσεις τρίτων των οποίων το περιεχόμενο δεν ελέγχεται από την εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία ανακύψει σε τυχόν συναλλαγή του επισκέπτη του site με τρίτο διαφημιζόμενο.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία, συμμορφούμενη με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Φυσικών Προσώπων 2016/679, εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εταιρεία έχει σε ισχύ και εφαρμόζει Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι αναρτημένη στο site. Κατά την εγγραφή του χρήστη, η εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που εισάγετε προς το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο παρόν, καθώς και για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με την υπηρεσία. Στην Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να αναζητήσετε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του κανονισμού.

8. Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το site οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία τηλεφωνικά στον αριθμό 210-9499444 ή στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@landea.gr. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Θησέως 280.

9. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την υπηρεσία, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.landea.gr.

10. Τελικές Διατάξεις

Οι παρόντες όροι χρήσης ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων δεν έχει καμία επίπτωση στο κύρος των υπολοίπων όρων.